Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Οι Φοιτητές μας

Στο Τμήμα εισάγονται (2010) 85 φοιτητές κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων. Επίσης, εγγράφονται (κατόπιν εξετάσεων) Κύπριοι, ομογενείς και αλλοδαποί φοιτητές. Επιπλέον, στο Τμήμα εισάγονται: α) μετεγγραφόμενοι φοιτητές διαφόρων κατηγοριών και β) σε ποσοστό 2% επί του αριθμού των εισαγομένων και κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων σε τρία μαθήματα, πτυχιούχοι άλλωνΤμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιγραφή του αποφοίτου

Μετά το πέρας των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος:  

tik Θα έχει τις απαιτούμενες γνώσεις στην επιστήμη του Μάρκετινγκ και θα μπορεί να κατανοεί γεγονότα που αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, τη λειτουργία του Μάρκετινγκ εντός και εκτός επιχείρησης, να τα αναλύει, να τα συνθέτει και να τα αξιολογεί αξιοποιώντας τις γνώσεις αυτές.  

tik Θα είναι ικανός να προγραμματίζει, να οργανώνει, να ελέγχει και να συντονίζει σχέδια και δραστηριότητες Μάρκετινγκ που θα αντιμετωπίζουν, με αποτελεσματικό τρόπο, αντίστοιχα προβλήματα της επιχείρησης και θα υλοποιούν τους στόχους της.  

tik Θα ενστερνίζεται την αναγκαιότητα άσκησης της επιστήμης του Μάρκετινγκ μέσα στα όρια που τίθενται από την κοινωνία, τους φορείς της και τη διεθνή και εθνική έννομη τάξη και θα υιοθετεί τρόπους και πρακτικές λειτουργίας που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 79 (Φ.Ε.Κ. 36/7.2.1989, Τεύχος Α') καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) των T.E.I, ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79

Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:

Τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1401/83 (Φ.Ε.Κ. 173/24.11.83).

Την από 8/2.9.88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).

Την αρ. 687/28.9.84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και
τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης, όπως είναι π.χ. η έρευνα της αγοράς, η ανάπτυξη πωλήσεων, η διαφήμιση και η προβολή.

2. Επίσης, οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως στελέχη μονάδων στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος τους ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

α) Προγραμματισμό της έρευνας αγοράς: ι) Μορφοποίηση του προβλήματος, ιι) Καθορισμό
πηγών πληροφοριών, ιιι) Έλεγχο αξιοπιστίας πηγών πληροφοριών, ιν) Σχεδιασμό δείγμα-
τος, ν) Συλλογή πληροφοριών, νι) Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων, νιι) παρουσίαση
στοιχείων, νιιι) Σύνταξη έκθεσης.

β) Έρευνα Αγοράς: ι) Διερεύνηση ανταγωνιστικής θέσης προϊόντων, επιχείρησης στην αγορά,
ιι) Ανάλυση μεγέθους αγοράς, ιιι) Εκτίμηση ζήτησης νέων προϊόντων, ιιν) πρόβλεψη πωλή-
σεων, ν) Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών, νι) Έλεγχος αγοράς.

γ) Έρευνα μεθόδων πωλήσεων: ι) Ανάλυση δραστηριότητας πωλητών, ιι) Μέτρηση αποτελεσματικότητας πωλητών, ιιι) Αξιολόγηση μεθόδων πωλητών, ιν) Έλεγχος αποτελεσματικότητας μέσων προώθησης πωλήσεων, ν) Σύγκριση τιμών και μεθόδων τιμολόγησης, νι) Ανάλυση κόστους διανομής.

δ) Παραγωγή διαφήμισης: ι) Σχεδιασμός διαφημιστικού μηνύματος, ιι) Εκλογή διαφημιστικών μέσων, ιιι) Προγραμματισμός στόχων διαφήμισης, ιν) Μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφήμισης.

ε) Σχεδίαση και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας: ι) Προγραμματισμός διαφημιστικής
εκστρατείας, ιι) Προϋπολογισμός δαπανών διαφημιστικής εκστρατείας, ιιι) Συντονισμός διαφημιστικής εκστρατείας, ιν) Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαφημιστικής
εκστρατείας.

στ) Οργάνωση εκθέσεων.

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα
με την κείμενη κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητας τους. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε σαν στελέχη μονάδων, είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Άρθρο 2

Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 1989

Η Πορεία των Αποφοίτων μας  

Οι δυνατότητες που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές του είναι πολλές και ποικίλες. Πέραν αυτών, όμως, έγκειται στον ίδιο τον απόφοιτο να χρησιμοποιήσει προς όφελος δικό του (αλλά και των άλλων) τη γνώση και την εμπειρία που συσσώρευσε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ο βαθμός επιτυχούς συνδυασμού των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των γνώσεων / δεξιοτήτων, είναι αυτός που δίνει το ιδιαίτερο στίγμα στον άνθρωπο του Μάρκετινγκ. Η καθολική και αυξανόμενη αναγνώριση του Μάρκετινγκ δημιουργεί διαρκώς νέες (σε μορφή και περιεχόμενο) θέσεις εργασίας με διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Το ζητούμενο είναι η πρόβλεψη των αλλαγών και η συνεχής προσαρμογή σ' αυτές. Η επιτυχημένη σταδιοδρομία των αποφοίτων του Τμήματος και ο (σχεδόν) μηδενικός δείκτης ανεργίας τους δείχνει ότι τα προαναφερόμενα επιτυγχάνονται σε σημαντικό βαθμό με τα περιθώρια βελτίωσης να είναι ακόμη περισσότερα.

Βεβαίως, μετά το πέρας των σπουδών τους και εφ' όσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Master's και Διδακτορικού.

Το Τμήμα ενθαρρύνει την προσπάθεια αυτή με δύο τρόπους: α) παρέχοντας την αναγκαία γραμματειακή υποστήριξη στους υποψηφίους και β) συνεργαζόμενο στενά με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την εξασφάλιση πόρων που θα διευκολύνουν τους υποψηφίους για τη συνέχιση των σπουδών τους.

      

Διακρίσεις
1) Οι φοιτητές του Τμήματός μας  βραβεύτηκαν με το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό φωτογραφίας (Eιρήνη Γκιόκα) και video (Νίκος Ταλαίπωρος)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mMybgziaO2c
που είχε προκηρύξει το ΙΚΥ κατά το έτος 2011-2012, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, το πιο αναγνωρισμένο διεθνώς πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών που συμπληρώνει 25 χρόνια επιτυχημένης πορείας και γιορτάζει την «αργυρή» επέτειό του.

Βλ. αναρτημένο σχετικό υλικό στο http://www.ma.teiath.gr/el/erasmus

 

2) Στις 30 Μαίου 2013, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος", δημοσίευσε άρθρο φοιτητή μας:

http://www.e-typos.com/Post.aspx?id=34621

 

3) Στις 25 Ιουνίου 2013 το διαδικτυακό περιοδικό «Επιστημονικό Μάρκετινγκ» δημοσίευσε άρθρο φοιτητή μας 

http://www.epistimonikomarketing.gr/marketing-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%88%CE%B7/

4) Στις 29 Οκτωβρίου 2013 το διαδικτυακό περιοδικό «Ασφαλιστικό Μάρκετινγκ» δημοσίευσε άρθρο φοιτητή μας http://www.asfalistikomarketing.gr/%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CE%B4/

5) Το Ακαδημ. Έτος 2013 - 2014 το Τμήμα Μάρκετινγκ ήταν ακαδημαϊκός χορηγός του Παγκόσμιου Διαγωνισμού F1 in Schools:
http://www.f1inschools.gr/partners/

 

6) Το Ακαδημ. Έτος 2013 - 2014 ο Χαντζής Δημήτριος παρουσίασε την εργασία του με τίτλο
«Κοινωνική Εταιρική Αποτελεσματικότητα Και η Εφαρμογή Της Στο Πρόβλημα  Της Έλλειψης Αίματος" στο 11ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης  και Τεχνολογίας, 13 Μαϊου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (συνέδριο  με κριτές και έκδοση πρακτικών).

 

 
Σάββατο, 30 Μαΐου 2020